Publiskā dokumentācija

Sēdes protokola izraksts, par Daugavpils 9. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Daugavpils 9. vidusskolas NOLIKUMS

Daugavpils 9. vidusskolas PAŠVERTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018

Daugavpils 9. vidusskolas PAŠVERTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017

Daugavpils 9. vidusskolas PAŠVERTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

Daugavpils 9. vidusskolas PAŠVERTĒJUMA ZIŅOJUMS 2015

Daugavpils 9. vidusskolas PAŠVERTĒJUMA ZIŅOJUMS 2010

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi (ar grozījumiem)

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība

Kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus
(jaunajā redakcijā 27.03.2017.)

Bērnu sūdzību, priekšlikumu un ideju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā jārīkojas ārkārtējos gadījumos

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sporta laukumu un apkārtējās teritorijas izmantošanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas (ar grozījumiem)

Rīcība, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (ar grozījumiem)

Kārtība, kādā ir organizējamās adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku "Etikas kodekss"

Daugavpils 9. vidusskolas attīstības programma 2013. – 2017. gadam

Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12. klasē 2019./2020. mācību gadā