Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs


Skolas sociālais pedagogs – Natālija Zabarovska
5.kabinets

Darbalaiks:

P. 07.45 – 13.30
O. 12.30 – 16.30
T. 07.45 – 16.30
C. 08.00 – 13.30
P. 07.45 – 13.30
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējāsattiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar:

skolas administrāciju;
skolas psihologu;
klašu audzinātājiem;
mācību priekšmetu skolotājiem;
medicīnas personālu;
nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Skolas sociālais pedagogs:

uzklausa;
informē;
konsultē;
sniedz atbalstu;
izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
novēro;
palīdz risināt konfliktsituācijas;
ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
pēta skolas vidi;
sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas;
pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam šādos gadījumos:

skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski;
skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši;
skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi.

Skolēnam šādos gadījumos:

nomāc problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
ir problēmas mājās;
ir mācīšanās grūtības;
skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem šādos gadījumos:

radušās grūtības bērna audzināšanā:
bērns bieži klaiņo;
bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
bērnami rregulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
bērnam ir atkarības problēmas.