Atbalsta personāls

Psihologs

PAR IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA DARBU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

1. Psihologs turpina sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi, citas personas (turpmāk – klienti). Psihologa profesionālā darbība norisinās attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

2. Psihologs nosaka (izvēlas) klientus / klientu grupas, kurām prioritāri velta uzmanību īstermiņā (atkarībā no izglītības iestādes specifikas), īpaši:

 • Izglītojamie, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi mācību un audzināšanas procesā:
 • atbalstu īsteno atbilstoši izglītojamā individuālajam plānam vai sadarbībā ar pedagogu / klases audzinātāju, to precizējot;
 • sazinās (e-klasē, cita platformā, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu, ja nepieciešams, papildinformāciju atbalsta pasākumu īstenošanā;
 • ja psihologs pēdējā laikā ir tieši sadarbojies ar izglītojamo, iesakām turpināt darbu, sazinoties ar izglītojamo, ja nepieciešams turpinot uzsākto sadarbību (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaiste);
 • Izglītojamie ar emocionāla rakstura grūtībām, kuri vērsušies pie psihologa pēdējā laikā:
 • sazinās (e-pasts; cita platforma, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, noskaidrojot, vai bērnam nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas;
 • ja izglītojamajam ir vismaz 14 gadi un viņš pēdējā laikā ir vērsies pie psihologa, sazinās ar izglītojamo (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaistē), noskaidrojot, vai ir nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas.

3.Sadarbība ar pedagogiem:

 • iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par mācībām attālināti (skat. vietnē: https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati) un konkrētās izglītības iestādes norādījumiem;
 • sniegt izglītības iestādes pedagogiem un citiem atbalsta personāla speciālistiem informāciju par pieejamību (e-pasts; tiešsaiste; telefoniski) psiholoģiskā atbalsta saņemšanai;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar izglītības iestādes vadību ir ieteicams organizēt videokonferences nelielām pedagogu grupām konkrētu gadījumu risināšanai (piemēram, atbalsta pasākumu īstenošana izglītojamajam, izglītojama motivēšana mācībām, stresa pārvarēšana u.c.).

4. Citas aktivitātes:

 • turpinot kārtot psihologa dokumentus, sadarbības pārskatos norāda, ka darbība notiek attālināti;
 • ieteicams pārdomāt un apkopot informāciju par stresa, trauksmes, nomāktības sajūtu mazināšanas paņēmieniem dažāda vecuma bērniem, lai materiāls ir viegli pieejams izglītības iestādē konkrētas situācijas risināšanā / klienta informēšanā;
 • sekot Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības un izglītības iestādes vadības norādījumiem un informācijai.

Sagatavoja: Latvijas Skolu psihologu asociācija sadarbībā ar Psihologu sertifikācijas padomes pārstāvjiem
Avots: (https://ikvd.gov.lv/psihologiem/)

 

PSIHOLOGS : 

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).
 • Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam.
 • Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Izglītības psiholoģe: Jeļena Podmišaņina

Darba laiks:
konsultācijas izglītojamo vecākiem, pedagogiem un skolēniem

Darba diena

Pieņemšanas laiks

Pārtraukums


Pirmdiena

7.30 – 12.00
12.30 – 15.00


12.00 – 12.30


Otrdiena

7.30 – 12.00
12.30 – 15.00


12.00 – 12.30

Trešdiena

7.30 – 9.30

 
 
Ceturtdiena

7.30 – 12.00
12.30 – 15.00


12.00 – 12.30


Piektdiena

7.30 – 12.00
12.30 – 15.00


12.00 – 12.30

 

ANTUĀNA DE SENT-EKZIPERĪ LŪGŠANA

Kungs, es nelūdzu brīnumus un vīzijas, es lūdzu spēku ikdienai!

Māci man mazo soļu mākslu!

Dari mani attapīgu un radošu, lai es ikdienas dažādībā un daudzveidībā laikus pierakstītu atziņas un pieredzējumus, kuri mani skar.

Dod man drošu roku pareizi sadalīt savu laiku.

Dod man smalku izjūtu, lai es saprastu, kas ir svarīgs un kas vēl svarīgāks.

Ļauj man saprast, ka sapņi nelīdz tikt uz priekšu,-

nedz sapņi par pagātni,

nedz arī par nākotni.

Palīdzi man pašreizējo brīdi uztvert kā vissvarīgāko un pēc iespējas labi izdarīt to, kas man paveicams tūlīt. Pasargā mani no naivā pieņēmuma, ka dzīvē visam jārit gludi.

Dod man dziļu atziņu, ka grūtības, neveiksmes, sakāves un kritieni ir dzīvē pašsaprotamas piedevas, kuras mums ļauj augt un nobriest.

Atgādini man, ka sirds bieži runā pretī saprātam.

Atsūti man īstajā brīdī kādu, kuram ir drosme man pateikt patiesību.

Es gribētu Tev un visiem citiem vienmēr ļaut izrunāt visu līdz galam.

Patiesību par sevi pats sev jau nevari pateikt, to var pasacīt tikai kāds cits.

Tu zini, cik ļoti mums visiem vajadzīga draudzība. Dari, lai man būtu pa spēkam šis skaistais, grūtais, bīstamais, maigais un smalkais dzīves darbs.

Piešķir man nepieciešamo nojausmu, lai es īstajā brīdī spētu dot tālāk-

ar vai bez vārdiem-sainīti labestības.

Veido mani par cilvēku, līdzīgu kuģim ar dziļu iegrimi, lai es sasniegtu arī tos, kuri atrodas dzīves grūtību dziļumos.

Pasargā mani no bažām, ka es varētu nokavēt dzīvi.

Un dod man nevis to, ko es vēlos, bet to, kas man vajadzīgs!

Antuāns de Sent-Ekziperī